Pony 30cm Plastic Knitting Needles - 7.5mm

by Pony

Pony 30cm Plastic Knitting Needles.

Made in India.