Pony 35cm Plastic Knitting Needles - 12mm

by Pony

$4.20

Pony 35cm Plastic Knitting Needles.

Made in India.