Pony 35cm Plastic Knitting Needles - 9mm

by Pony

Pony 35cm Plastic Knitting Needles.

Made in India.