Pony 35cm Plastic Knitting Needles - 7.5mm

by Pony

$3.18

Pony 35cm Plastic Knitting Needles.

Made in India.